หมวดหมู่

ประกาศเรื่องวิทยฐานะชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ที่ 102/2560

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ