หมวดหมู่

รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามวิชาเอก

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. วิชาเอกดนตรี
3. วิชาเอกดุริยางคศิลป์
4. วิชาเอกนาฏศิลป์
5. วิชาเอกปฐมวัย
6. วิชาเอกพลศึกษา
7. วิชาเอกฟิสิกส์
8. วิชาเอกภาษาจีน
9. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
10. วิชาเอกภาษาไทย
11. วิชาเอกภาษาเวียดนาม
12. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
13. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
14. วิชาเอกศิลปศึกษา
15. วิชาเอกสังคมศึกษา